Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ASE”

Reģistrācijas Nr.44103021098

Adrese: Vidzemes iela 5, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Kontakttālrunis 64720902, 64720906, elektroniskā pasta adrese; info@ase.lv

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ASE”, reģistrācijas Nr.44103021098, adrese: Vidzemes iela 5, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, Kontakttālrunis 64720902, 64720906, elektroniskā pasta adrese; info@ase.lv (turpmāk – Pārzinis) rūpējas par personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjektu (fizisku personu, kuru var tieši vai netieši identificēt) tiesības uz personas datu apstrādes likumību, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem Latvijā piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Pārziņa PRIVĀTUMA POLITIKA sastāv no divām daļām:

1.Sīkdatņu politika;

2.Personu datu apstrāde.

  1. SĪKDATŅU POLITIKA

 

Sīkdatnes (angliski - cookies) ir nelieli datu faili kurus vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā.

Pārziņa tīmekļa vietnē http://www.ase.lv izmanto sīkdatnes šādiem nolūkiem:

1.1.            Nepieciešamās sīkdatnes

Sīkdatnes nosaukums

Nodrošina

Avots

Sīkdatnes tips

Sīkdatnes apraksts, mērķis

Sīkdatnes derīguma termiņš

PHPSESSID

ase.lv

ase.lv

HTTP

Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu  lietotāja sesijas laikā  lapu pieprasījumu un šī funkcija ļauj tīmekļa vietnei lādēties ātrāk. Nodrošina tīmekļa vietnes aizsardzību pret uzbrukumiem

Sesijas laikā.

 

 

1.2.            Statistikai

Sīkdatnes nosaukums

Nodrošina

Avots

Sīkdatnes tips

Sīkdatnes apraksts, mērķis

Sīkdatnes derīguma termiņš

_ga

ase.lv

http ://www .google-an alytics.co m/an alytics.js

HTTP

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai izveidotu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto tīmekļa vietni.

2 gadi

_gat

ase.lv

http ://www .google-an alytics.co m/an alytics.js

HTTP

Izmanto Google Analytics, lai veiktu uzlabojumus tīmekļa vietnē

1 diena

_gid

ase.lv

http ://www .google-an alytics.co m/an alytics.js

HTTP

Pārvalda statistikas datus, lai izveidotu statistisko datu bāzi un vietni.

1 diena

collect

google-analytics.com

http ://www .google-an alytics.co m/an alytics.js

Pixel

Nosūtīt datus uz Google Analytics par apmeklētāja ierīci un uzvedību vai apmeklētāju ierīcēm, kas paredzēts tigum

Sesijas laikā

 

Sīkdatņu iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā, no savas ierīces Interneta pārlūkprogrammā. Informāciju par to kā konfigurēt savas ierīces Interneta pārlūkprogrammu, Jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu mājas lapās.

Populārāko pārlūkprogrammu saites sīkdatņu dzēšanai:

Pārlūkprogramma Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv 
Pārlūkprogramma Mozilla - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookiesinformation-websites-store-on-your-computer 
Pārlūkprogramma Opera - https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ 
Pārlūkprogramma Explorer - https://support.microsoft.com/enus/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 
Pārlūkprogramma Safari - http://www.apple.com/legal/privacy/lv/cookies/

 

  1. PERSONU DATU APSTRĀDE

Vienlaikus ar šo, Pārzinis informē Datu subjektu, ka:

2.1.    Pārziņa norīkotais datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: lukilz@inbox.lv.

2.2.    Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 

2.2.1.  Datu apstrādes mērķi (nolūki):

2.2.1.1.  personālvadības nodrošināšanai;

2.2.1.2.  saistību tiesību nodrošināšanai;

2.2.1.3.  īpašuma aizsardzībai, lai identificētu kaitējumu vai zaudējumu nodarītājus un, lai nodrošinātu cilvēku dzīvības, veselības aizsardzību

2.2.2.  Datu apstrādes juridiskais pamats - Regulas 6.punkta 1.daļas:

2.2.2.1.  a) apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

2.2.2.2.  b) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

2.2.2.3.  c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

2.2.2.4.  d) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;

2.2.2.5.  f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

2.3.          Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas –iestādes, klienti (līgumsaistību izpildei vai juridiskā pienākuma izpildei), darbinieki (kuru darba pienākumu ispildē ietilpst personu datu apstrāde).

2.4.          Pastāv pārziņa/trešās personas leģitīmās intereses.

2.5.          Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

2.6.          Dati tiks glabāti atbilstoši likumam, līgumam vai līdz nolūka sasniegšanai. Videonovērošanas ierakstu uzglabāšanas termiņš - 30 dienas.

2.7.          Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

2.8.          Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādes doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

2.9.          Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai;

2.10.       Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. Pirms videonovērošanas zonas ir uzstādītas informatīvās zīmes, lai datu subjektu nodrošinātu ar informāciju, iepriekšēju brīdinājumu par videonovērošanas veikšanu.

2.11.       Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. Videonovērošanas vietās ir uzstādītas informatīvās zīmes, lai nodrošinātu datu subjektu ar iepriekšēju brīdinājumu par videonovērošanas veikšanu, līdz ar to datu subjektam tiek dotas iespējas izvēlēties ndot vai nenodot savus personas datus Pārzinim datu apstrādei.

2.12.       Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā.

Papildus informāciju par Pārziņa veikto personas datu apstrādi, kā arī Jūsu tiesībām, Jūs varat iegūt personīgi sazinoties ar Pārzini, izmantojot augstāk minēto kontaktinformāciju vai rakstot uz elektronisko pasta adresi.