www.ase.lv
INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASE" (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
1. Pārziņa norīkotais datu aizsardzības speciālists – Ilze Lukaševica, (apliecība Nr. 388) kontaktinformācija: e-pasts: lukilz@inbox.lv.
2. Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats:
   a. Datu apstrādes mērķi (nolūki):
      i. personālvadības nodrošināšanai;
      ii. saistību tiesību nodrošināšanai;
      iii. īpašuma aizsardzībai, lai identificētu kaitējumu vai zaudējumu nodarītājus un, lai nodrošinātu cilvēku dzīvības, veselības aizsardzību;
   b. Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 6.punkta 1.daļas

a) apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
d) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3. Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Darba aizsardzības specialists.
4. Pastāv pārziņa/trešās personas leģitīmās intereses.
5. Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
6. Dati tiks glabāti atbilstoši likumam, līgumam vai līdz nolūka sasniegšanai.
7. Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
8. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādes doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.
9. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
10. Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. Videonovērošanas vietās ir uzstādītas informatīvās zīmes, lai nodrošinātu datu subjektu ar iepriekšēju brīdinājumu par videonovērošanas veikšanu.
11. Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. Videonovērošanas vietās ir uzstādītas informatīvās zīmes, lai nodrošinātu datu subjektu ar iepriekšēju brīdinājumu par videonovērošanas veikšanu, līdz ar to datu subjektam tiek dotas iespējas izvēlēties ndot vai nenodot savus personas datus Pārzinim datu apstrādei.
12. Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā.